Tjeldodden - Naturreservat i Ofoten

 

Naturreservat nr 65 på kartet er Tjeldneset naturreservat. Andre naturreservat i området er listet opp til høyre.

TJELDODDEN –  NATURRESERVAT i Ofoten

 

5 Møysalen nasjonalpark

6 Varnvassdalen naturreservat

14 Storberget naturreservat

15 Bekkenesholmen naturreservat

16 Trollpollen naturreservat

20 Nystadneslia naturreservat

28 Fjelldalslia naturreservat

29 Veggen naturreservat

30 Børsvatnet naturreservat

31 Kvannskogen naturreservat

48 Lilandsvatnet naturreservat

51 Steinslandsvatnet naturreservat

52 Kjerkvatnet naturreservat

56 Nautå naturreservat

57 Sommervatnet naturreservat

58 Grunnvatnet naturreservat

65 Tjeldneset naturreservat

66 Osen/Sandværet naturreservat

75 Møysan landskapsvernområde

 

 

 Forskrift Tjeldneset naturreservat, Tjeldsund kommune, Nordland

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1. Avgrensning

       Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/7, 89/8, 89/9, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8.

       Reservatet dekker et areal på ca. 3.205 daa, hvorav ca. 1.585 daa er sjøareal. Grensene for reservatet er vist på kart i målestokk 1:25.000 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

       Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Tjeldsund kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2. Formål

       Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Spesiell verdi er knyttet til de havstrandbotaniske forekomstene og til områdets verdi som hekke- og rasteområde for våtmarksfugl.

§ 3. Vernebestemmelser

       For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

 

1.

All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.

 

2.

Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.

 

3.

Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.

 

4.

Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

 

5.

Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.

§ 4. Generelle unntak

       Bestemmelsene i § 3 med unntak av nr. 5 er ikke til hinder for:

1.

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.

 

2.

Bruk av eksisterende øvingsområde for Forsvaret.

 

3.

Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.

 

4.

Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.

 

5.

Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.

 

6.

Sanking av bær og matsopp.

 

7.

Rettighethavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær.

 

8.

Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens bestemmelser.

 

9.

Jakt på hjortevilt i henhold til viltlovens bestemmelser.

 

10.

Jakt på småvilt i henhold til viltlovens bestemmelser.

 

11.

Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk.

 

12.

Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

 

13.

Høsting av tang i perioden fra og med 1. august til og med 31. mars.

 

14.

Motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark i samsvar med reindriftslovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne lov.

 

15.

Sanking av kråkeboller.

§ 5. Eventuelle unntak etter søknad

       Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.

Etablering av anlegg for Kystverket.

 

2.

Etablering av landfester for fiskeredskaper.

§ 6. Skjøtsel

       Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7. Generelle dispensasjonsregler

       Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8. Forvaltningsmyndighet

       Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9. Ikrafttredelse

       Denne forskriften trer i kraft straks.